Kampregler

Kongshirden 1260 trener hærkamp, en aktivitet som baserer seg på sportsånd og gjensidig respekt. Dette er en oversikt over det gjeldende regelverket på våre treninger.

Brudd på regelverk kan føre til bortvisning fra trening.

Regler kan endres på enkelttreninger.

Våpen

 • Hærkamp utøves med egnede blunte kopier av historiske våpen.
 • Eggen skal være minst 2 mm tykk, og spissen skal være avrundet.
 • Våpen skal holdes fri for hakk og skarpe kanter.
 • Alle våpen kan stikke.
 • Sverd, økser, kniver/dolker, huggspyd og glaive kan hugge.
 • Huggspyd/glaive har inntil 2m skaft under falen, minst 30 cm skjærende egg og holdes i begge hender.
 • Tohåndsspyd har inntil 3m total lengde og holdes i begge hender.
 • Daneøks har inntil 2m total lengde og holdes i begge hender.
 • Enhåndsspyd har inntil 2.40m total lengde.
 • Skjoldkant skal holdes fri for flis og skarpe kanter.
 • Man kan kun bære ett skjold.
 • Skjoldet skal ikke brukes som våpen.

Treff

 • Treffområdene er lår (over kne), overarm (over albue) og kropp (under halsen).
 • Treff skal markeres uten full styrke.
 • Blir man truffet innenfor treffområdene med bladet eller spissen på våpenet er man ute av kampen.
 • Treff av fritthengende tøy teller ikke.
 • Treff av slirer, vesker, våpen osv som ville truffet treffområdene regnes som treff.
 • Det er den som blir truffet som avgjør om et slag var godkjent treff.
 • Den som blir truffet er ute av kampen og skal markere dette tydelig.
 • Den som går ut av kampen, uansett grunn, kan ikke komme tilbake før kampen er over.

Hodetreff og skader

 • Den som holder våpenet er alltid ansvarlig for det.
 • Treff i hode eller hals, inkludert hjelm eller lue, regnes som hodetreff.
 • Den som blir truffet i hodet viser dette ved å rope «headshot». Den som traff er ute av kampen og har ansvar for å avklare hva
 • som skjedde ved behov.
 • Ved skader er det et felles ansvar å hjelpe den som er skadet, men den som forårsaket skaden har hovedansvaret.

Sikkerhetsregler

 • Påbudt sikkerhetsutstyr er hansker, tannbeskytter, og suspensorium (for menn).
 • Sikkerhet i kampen er et felles ansvar. Alle stridende skal opptrå trygt.

Rustningspoeng

 • Rustningspoeng gir ett ekstra treff for krigere som bærer både historisk kroppsrustning og historisk hodebeskyttelse i metall.
 • Rustningen må dekke hode, kropp, overarmer og lår. Trener vurderer om rustningen er god nok.
 • Krigere med rustningspoeng skal signalisere at de får første treff ved å rope “En!”

Andre regelsystem

 • KH1260 åpner for Eastern style, huskarl, paloba, maskekamp og andre regelsystemer i tillegg til Western style. Disse følger egne regelverk.

Treningsregler

Disse reglene kan endres av styret i samråd med trenergruppen.

 • For å kunne delta i blankvåpenkamp på KH1260s treninger må man ha fullført nybegynnerkurs i KH1260s regi.
 • Ansvarlig trener kan gjøre unntak for gjester eller nye medlemmer med erfaring fra andre blankvåpenforeninger.
 • Ansvarlig trener har anledning til å kreve at gamle medlemmer sikkerhetsgodkjennes på nytt.
 • For å kunne delta i blankvåpenkamp i KH1260s regi må man ha fylt 16 år. Er man under 18 år kreves skriftlig tillatelse fra foresatt.
 • Ansvarlig trener kan når som helst bortvise personer fra trening. Styret skal få om redegjørelse for dette på neste styremøte.
 • Det er ikke tillatt å drive blankvåpenkamp i KH1260s regi i beruset tilstand.
 • Våpen som skal brukes i blankvåpenkamp i KH1260s regi skal godkjennes av ansvarlig trener.
 • Trener har ikke anledning til å godkjenne egne våpen, sikkerhetsutstyr eller ferdigheter, men må få dette godkjent av en annen trener.
 • Trenergruppen skal, dersom det ikke kan oppnås enighet ved en konflikt innad i trenergruppen, overføre saken til styret for eventuelle vedtak.
 • Regler for blankvåpenkamp i KH1260s regi gjelder i enhver sammenheng der et medlem deltar som representant for KH1260, også utenfor KH1260s egne treninger.

Arrangementsregler

Disse reglene kan endres av styret.

 • For ethvert arrangement i KH1260s regi skal styret utpeke en arrangementsansvarlig.
 • Arrangementsansvarlig er ansvarlig for forsvarlig gjennomføring av arrangementet i tråd med KH1260s vedtekter og profil, og
 • kan selv stille de krav han eller hun ønsker til deltakerne innenfor disse rammene.
 • Leder og nestleder kan sammen gjøre mindre avgjørelser om arrangement dersom dette ikke kan vente til neste styremøte.
 • Dette inkluderer utpeking av arrangementsansvarlig. Styret skal i så fall opplyses om dette i etterkant.
 • Arrangementsansvarlig skal gi tilbakemelding om arrangementet til styret.