Vedtekter for Kongshirden 1260

Oppdatert: 5/9 2019

§1 Navn

Foreningens navn er Kongshirden 1260, i dette dokumentet referert til som KH1260.

§2 Formål

§2.1 KH1260s hovedformål er å drive blankvåpentrening, fortrinnsvis innenfor de historiske rammene av Norge på siste halvdel av 1200-tallet. Dette gjøres i hovedsak, men ikke utelukkende, under hærkampsystemet.

§2.2 I tillegg skal KH1260 drive kunnskapsformidling rundt historisk kamp, våpen og hærbunad, til sine medlemmer og til publikum.

§3 Uavhengighet

KH1260 er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon.

§4 Medlemsskap

§4.1 Man regnes som medlem i KH1260 etter at kontingenten for inneværende semester er betalt.

§4.2 Kontingenten for medlemskap i KH1260 er for tiden 400,- pr. semester, hvorav en andel fastslått av Sykekassenemda går til KH1260s Sykekasse (se 2. Tillegg, §9). Fra og med den 51. dagen i hvert semester, henholdsvis 20. februar og 20. September, pålegges kontingenten et ekstragebyr på 100,- for resten av semesteret. Denne økningen gjelder ikke for førstegangsmedlemmer.

§4.3 Leder, økonomiansvarlig og trenere er fritatt fra å betale kontingent dersom de innehar denne posisjonen ved starten av semesteret.

§4.4 Styret kan ekskludere et medlem midlertidig eller permanent. Det gis i så fall ingen refusjon av medlemskontingent. Det forhenværende medlemmet kan be neste årsmøte om å ta opp avgjørelsen til ny vurdering. 

§4.5 Førstegangsmedlemmer er å regne som prøvemedlemmer i sitt første semester i klubben, og har ikke stemmerett på årsmøtet i samme semester som man melder seg inn (se §5.4)

§5 Årsmøtet

§5.1 Høyeste organ i KH1260 er årsmøtet.

§5.2 Årsmøtet skal holdes i løpet av første kvartal i det nye året.

§5.3 Årsmøtet er vedtaksdyktig med 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene til stede.

§5.4 For å ha stemmerett ved årsmøtet må man ha vært medlem i KH1260 i minst ett foregående semester. 

§5.5 Vedtektsendringer kan kun skje ved 2/3 flertall. Vedtekter gjelder normalt fra det øyeblikk de er vedtatt.

§5.6 Styret utnevnes på årsmøtet av medlemsmassen. Ved andre gangs uavgjortresultat i avstemninger i forbindelse med styrevalget, skal valget avgjøres ved loddtrekning.

§5.7 Innkalling til årsmøtet skal skje senest 4 uker før møtet, muntlig på trening og skriftlig/elektronisk. Årsmøtet skal godkjenne innkallelsen med vanlig flertall for at møtet skal være vedtaksdyktig. Godkjennelse skal derfor være første sak på årsmøtet.

§5.7.1 Saker skal sendes inn til styret innen to uker før årsmøtet. Etter denne fristen er det ikke lenger mulig å legge til flere saker til årsmøtet. 

§5.7.2 Fastsatt saksliste og vedlegg skal sendes ut til medlemsmassen en uke før årsmøtet.  

§5.8 En eventuell ny gjennomgang av en ekskluderingssak skal være andre sak på årsmøtet, etter godkjennelse av innkallelsen.

§6 Styret

§6.1 Styret har ansvar for den daglige driften av KH1260, og oppnevnes av årsmøtet.

§6.2 Styret skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og ett styremedlem, samt 1. og 2. vararepresentanter. Vararepresentantene har møterett men ikke stemmerett. Leder og økonomiansvarlig velges direkte av årsmøtet, mens resten av styret konstitueres av styret selv.

§6.3 Styret er vedtaksdyktig med 4 stemmeberettigede medlemmer til stede, så lenge en av disse er leder eller økonomiansvarlig. Vararepresentanter overtar stemmeretten til et styremedlem som ikke har møtt. Ved uavgjortresultat i avstemninger i styret har styreleder dobbeltstemme.

§6.4 Dersom leder ikke er tilstede, overtar nestleder midlertidig lederposisjonen. Dersom styret finner det nødvendig, kan det rekonstituere seg selv fra grunnen av. Medlemsmassen skal da informeres.

§6.5 Styret skal innkalle til årsmøte, jf. §5.2 og §5.7. Styret kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte på et tidligere tidspunkt.

§6.6 Styret kan gjøre mindre justeringer av vedtektene dersom det er nødvendig. Medlemmene skal da informeres om dette, og disse endringene skal tas opp på neste årsmøte.

§6.7 Leder og økonomiansvarlig kan sammen gjøre mindre avgjørelser om daglig drift av KH1260 dersom dette ikke kan vente til neste styremøte. Styret skal i så fall opplyses om dette i etterkant.

§6.8 Styret plikter å gjøre skriftlig/elektronisk referat fra årsmøte og styremøter tilgjengelig for medlemsmassen.

§6.9 Styret utpeker og avsetter trenere for KH1260 i samråd med trenergruppen. Et nytt styre skal godkjenne den eksisterende trenergruppen, eventuelt foreta endringer. Trenere skal informeres om styremøte. Trenere har møte- og uttalerett i trenersaker.

§6.10 Styret har ansvar for å forvalte regler for trening og oppvisning, i samråd med trenergruppen.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Et minimum av 5 stemmeberettigede medlemmer kan i fellesskap innkalle til ekstraordinært årsmøte. §5.7 gjelder fortsatt.

§8 Tillitsvalgt

§8.1 KH1260 skal ha en tillitsvalgt blant medlemmene. Styremedlemmer og trenere kan ikke også være tillitsvalgt.

§8.2 Tillitsvalgt har som oppgave å være mellomperson mellom styret/trenerne og medlemmene dersom medlemmene finner dette nødvendig. Slike henvendelser skal videreformidles anonymt dersom medlemmet ønsker det.

§8.3 Tillitsvalgt velges i utgangspunktet på årsmøtet, etter styrevalget. Dersom sittende tillitsvalgt slutter å fungere før årsmøtet skal styret arrangere nyvalg.

§8.4 Tillitsvalgt skal informeres om styremøte og kan be om å få delta.

 

Tillegg: bueskyting, sykekassen

1. Tillegg: Bueskyting

Disse reglene kan endres av styret.

KH1260 vil legge til rette for bueskyting med historiske buer, både til blinkskyting og i hærkampsammenheng. For å delta i bueskyting i KH1260s regi må man være medlem i foreningen.

2. Tillegg: Avtale for Kongshirden 1260 sin sykekasse

§ 1 Formål
Formålet med sykekassen er å dekke hele eller deler av de utgiftene som medlemmer av sykekassen pådrar seg i forbindelse med skader i forbindelse med aktiviteter i regi av Kongshirden 1260, herunder trening, oppvisninger, turer og andre arrangement. Sykekassen er ikke bundet av KH1260s vedtekter eller styrevedtak, men er å regne som en uavhengig entitet organisert av medlemmene i KH1260 på privat initiativ.

§ 2 Medlemskap og forvalter
Som medlemmer å regne er kun medlemmer i Kongshirden 1260 som har betalt kontingent for inneværende semester, og som har betalt inn innskudd til sykekassen forut for skadetilfellet. Kongshirden 1260 som organisasjon kan ikke være medlem, medlemskap ytes kun til foreningens medlemmer. Medlemskap er personlig, og kan ikke overdras. Medlemmer som har betalt inn premien har også samtykket til denne avtalen Sykekassen forvaltes av en forvalter. Forvalteren kan være KH1260s økonomiansvarlig eller en annen person. Forvalter oppnevnes av styret, årsmøtet, eller KH1260s økonomiansvarlig. Forvalter har ikke anledning til å ta ut honorar eller andre ytelser som godtgjørelse for sitt arbeid. Sykekassenemda har rett til å avskjedige forvalter. Avskjedigelse skal begrunnes av Sykekassenemda. Ved avskjedigelse har Sykekassenemda ansvar for å oppnevne ny Forvalter. All skriftlig kommunikasjon mellom medlemmer, Sykekassenemd, og Forvalter skal foregå per e-post.

§ 3 Tvilstilfeller og sykekassenemd
Ved tvist og tvilstilfeller kan medlemmer og forvalter kreve at saken blir avgjort av en egen sykekassenemd, som kan komme med en bindende avgjørelse. Nemnda består av KH1260s styremedlemmer. Dersom forvalter er medlem av styret, skal vedkommende regnes som inhabil i avgjørelsesprosessen, men har uttalelsesrett.

§ 4 Dekning
Sykekassen dekker utgifter som medlemmer har pådratt seg i forbindelse med aktiviteter tilknyttet eller i regi av Kongshirden 1260. En forutsetning er imidlertid at aktiviteten er i tråd med Kongshirden 1260s formål og identitet som gruppe. Sykekassen dekker ikke skader som er oppstått utenfor kongshirdens treninger og øvrige arrangementer. Sykekassen dekker kun utgifter som påløper i tillegg til de utgifter som Kongshirden 1260 vanligvis dekker ved skade. Dersom et medlem er helt eller delvis dekket på annet vis plikter medlemmet til å dekke utgifter via andre ordninger. Eksempelvis dekker ikke Sykekassen utgifter som allerede er dekket gjennom forsikringsselskap eller medlemskap i Studentsamskipnaden. Sykekassen dekker utgifter i tilknytning til skade når medlemmet er skadelidende eller ansvarlig for skaden. Sykekassen dekker ikke utgifter i forbindelse med skade på tredje person ved oppvisning eller lignende. Sykekassen kan også unnlate å dekke skade dersom den skadelidende ikke har benyttet reglementert sikkerhetsutstyr i henhold til KH1260s gjeldende vedtak.

§ 5 Utbetaling
Sykekassen dekker utgifter et medlem pådrar seg oppad begrenset til 50 % av sykekassens verdi. Av utgiftene trekkes en egenandel på kr 50,-. Betaling skjer utelukkende til medlemmets konto. I enkelte særtilfeller åpnes det for at Sykekassen kan bruke skjønn og utbetale mer enn 50 % av Sykekassens verdi. Slike tilfeller skal behandles av Sykekassenemda.

§ 6 Skade
Utgifter som kreves erstattet skal så snart som mulig meldes klubbens økonomiansvarlig eller annen som er ansvarlig for Kongshirdens sykekasse. Ved erstatningskrav kan medlemmer bli avkrevd kvitteringer for utgifter. Krav om erstatning kan ikke fremmes senere enn tre måneder etter at skade og/eller utgift oppstod, avhengig av hva som gir medlemmet best dekning.

§ 7 Eksklusjon
Dersom et medlem gir uriktige opplysninger, kan vedkommende ekskluderes fra sykekassen, og urettmessig utbetalinger kan kreves tilbake. I slike tilfeller skal saken behandles av Sykekassenemda.

§8 Rapportering
Sykekassens forvalter skal rapportere til KH1260s Årsmøte. Årsmøtet har på sin side ingen mulighet til å fatte bindende vedtak overfor sykekassen, men har rett til å stille spørsmål til forvalter samt utnevne ny forvalter dersom sittende forvalter ønsker å trekke seg.

§ 9 Premie
Premien fastsettes ut i fra hva som er til enhver tid økonomisk forsvarlig for sykekassen.

Per 1.4.2017 avgjøres overføringen til Sykekassen av Sykekassenemda fra semester til semester, jf. KH1260s vedtekter §4.2. Premien og utbetalingsreglene kan til enhver tid endres av forvalter i samråd med Sykekassenemda. Medlemmene skal underrettes om dette per e-post før endringene trer i kraft. Ved utmelding av sykekassen før kalenderårets utgang refunderes ikke innbetalt premie.

§ 10 Opphør
Ved opphør skal sykekassens midler tilfalle KH1260 uavkortet. Opphør kan bare skje dersom minst 3/4 av Sykekassens medlemmer fremmer skriftlig krav om dette overfor Sykekassens forvalter. Dersom organisasjonen KH1260 opphører å eksistere opphører også Sykekassen å eksistere simultant.

§ 11 Særskilte regler
Sykekassens midler skal settes på en normal bankkonto i en hertil egnet bank. Kontoen skal være eid av KH1260, og disponeres av forvalter. Sykekassens midler skal ikke på noen måte inngå i noen former for fondssparing eller investeringsprosjekter.