Sykekassen

  

Formål

Formålet med sykekassen er å dekke hele eller deler av de utgiftene som medlemmer av sykekassen pådrar seg i forbindelse med skader i forbindelse med aktiviteter i regi av Kongshirden 1260, herunder trening, oppvisninger, turer og andre arrangement. Sykekassen er ikke bundet av KH1260s vedtekter eller styrevedtak, men er å regne som en uavhengig entitet organisert av medlemmene i KH1260 på privat initiativ.

Medlemskap og forvalter

Som medlemmer å regne er kun medlemmer i Kongshirden 1260 som har betalt kontingent for inneværende semester, og som har betalt inn innskudd til sykekassen forut for skadetilfellet. Kongshirden 1260 som organisasjon kan ikke være medlem, medlemskap ytes kun til foreningens medlemmer. Medlemskap er personlig, og kan ikke overdras. Medlemmer som har betalt inn premien har også samtykket til denne avtalen Sykekassen forvaltes av en forvalter. Forvalteren kan være KH1260s økonomiansvarlig eller en annen person. Forvalter oppnevnes av styret, årsmøtet, eller KH1260s økonomiansvarlig. Forvalter har ikke anledning til å ta ut honorar eller andre ytelser som godtgjørelse for sitt arbeid. Sykekassenemda har rett til å avskjedige forvalter. Avskjedigelse skal begrunnes av Sykekassenemda. Ved avskjedigelse har Sykekassenemda ansvar for å oppnevne ny Forvalter. All skriftlig kommunikasjon mellom medlemmer, Sykekassenemd, og Forvalter skal foregå per e-post.

Tvilstilfeller og sykekassenemd

Ved tvist og tvilstilfeller kan medlemmer og forvalter kreve at saken blir avgjort av en egen sykekassenemd, som kan komme med en bindene avgjørelse. Nemnda består av KH1260s styremedlemmer. Dersom forvalter er medlem av styret, skal vedkommende regnes som inhabil i avgjørelsesprosessen, men har uttalelserett.

Dekning

Sykekassen dekker utgifter som medlemmer har pådratt seg i forbindelse med aktiviteter tilknyttet eller i regi av Kongshirden 1260. En forutsetning er imidlertid at aktiviteten er i tråd med Kongshirden 1260s formål og identitet som gruppe. Sykekassen dekker ikke skader som er oppstått utenfor kongshirdens treninger og øvrige arrangementer. Sykekassen dekker kun utgifter som påløper i tillegg til de utgifter som Kongshirden 1260 vanligvis dekker ved skade. Dersom et medlem er helt eller delvis dekket på annet vis plikter medlemmet til å dekke utgifter via andre ordninger. Eksempelvis dekker ikke Sykekassen utgifter som allerede er dekket gjennom forsikringsselskap eller medlemskap i Studentsamskipsnaden. Sykekassen dekker utgifter i tilknytning til skade når medlemmet er skadelidende eller ansvarlig for skaden. Sykekassen dekker ikke utgifter i forbindelse med skade på tredje person ved oppvisning eller lignende. Sykekassen kan også unnlate å dekke skade dersom den skadelidende ikke har benyttet reglementert sikkerhetsutstyr i henhold til KH1260s gjeldende vedtak.

Utbetaling

Sykekassen dekker utgifter et medlem pådrar seg oppad begrenset til 50 % av sykekassens verdi. Av utgiftene trekkes en egenandel på kr 50,-. Betaling skjer utelukkende til medlemmets konto. I enkelte særtilfeller åpnes det for at Sykekassen kan bruke skjønn og utbetale mer enn 50 % av Sykekassens verdi. Slike tilfeller skal behandles av Sykekassenemda.

Skade

Utgifter som kreves erstattet skal så snart som mulig meldes klubbens økonomiansvarlig eller annen som er ansvarlig for Kongshirdens sykekasse. Ved erstatningskrav kan medlemmer bli avkrevd kvitteringer for utgifter. Krav om erstatning kan ikke fremmes senere enn tre måneder etter at skade og/eller utgift oppstod, avhengig av hva som gir medlemmet best dekning.

Eksklusjon

Dersom et medlem gir uriktige opplysninger, kan vedkommende ekskluderes fra sykekassen, og urettmessig utbetalinger kan kreves tilbake. I slike tilfeller skal saken behandles av Sykekassenemda.

Rapportering

Sykekassens forvalter skal rapportere til KH1260s Årsmøte. Årsmøtet har på sin side ingen mulighet til å fatte bindene vedtak overfor sykekassen, men har rett til å stille spørsmål til forvalter samt utnevne ny forvalter dersom sittende forvalter ønsker å trekke seg.

Premie

Premien fastsettes ut i fra hva som er til enhver tid økonomisk forsvarlig for sykekassen. Per

1.4.2017 avgjøres overføringen til Sykekassen av Sykekassenemda fra semester til semester, jf. KH1260s vedtekter §4.2. Premien og utbetalingsreglene kan til enhver tid endres av forvalter i samråd med Sykekassenemda. Medlemmene skal underrettes om dette per e-post før endringene trer i kraft. Ved utmelding av sykekassen før kalenderårets utgang refunderes ikke innbetalt premie.

Opphør

Ved opphør skal sykekassens midler tilfalle KH1260 uavkortet. Opphør kan bare skje dersom minst 3/4 av Sykekassens medlemmer fremmer skriftlig krav om dette overfor Sykekassens forvalter. Dersom organisasjonen KH1260 opphører å eksistere opphører også Sykekassen å eksistere simultant.

Særskilte regler

Sykekassens midler skal settes på en normal bankkonto i en hertil egnet bank. Kontoen skal være eid av KH1260, og disponeres av forvalter. Sykekassens midler skal ikke på noen måte inngå i noen former for fondssparing eller investeringsprosjekter.